Disclaimer

Deze website is eigendom van NV GROUP SUERICKX maatschappelijke zetel te 2200 Herentals, Toekomstlaan 6 bus A, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0896.188.443 (tel: 014/24.19.50 of mail: info@biwood.be).

Het gebruik en/of raadpleging van de website van BIWOOD (www.biwood.be), verwante websites en (mobiele) applicaties is onderworpen aan de hierna opgenomen bepalingen, behoudens indien voor een bepaalde website of applicaties afwijkende bepalingen voorop worden gesteld, dewelke in dit geval primeren.

Door de loutere raadpleging van deze website erkent de bezoeker uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van onderhavige bepalingen en deze te aanvaarden.

Indien er zich tegenstrijdigheden zouden voordoen tussen deze disclaimer en de algemene voorwaarden van GROUP SUERICKX toepasselijk op de verkoop van producten of diensten hebben deze laatste voorrang.

GROUP SUERICKX behoudt zich het recht voor de bepalingen van deze disclaimer ten allen tijden te wijzigen zonder verplichting tot kennisgeving of aankondiging. Wijzigingen zullen met onmiddellijke ingang van toepassing zijn op toekomstige raadpleging van de website.

Informatie en aansprakelijkheid

De op deze website weergegeven informatie (met inbegrepen de hyperlinks, plug-ins etc. afkomstig van of verwijzend naar andere websites) wordt met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd door GROUP SUERICKX rekening houdende met de meest recente ontwikkelingen en/of beschikbare informatie. Deze informatie is steeds algemeen en informatief en beantwoordt niet noodzakelijkerwijs aan de individuele situatie en behoeften van de bezoeker. De weergegeven informatie kan niet zonder meer gelijk gesteld worden met (geïndividualiseerde) professionele raadgeving, noch aanbevelingen.

GROUP SUERICKX kan echter niet garanderen dat deze informatie alomvattend, volledig, nauwkeurig en ten allen tijden bijgewerkt is, daar deze vatbaar is voor evolutie. GROUP SUERICKX kan dan ook niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zich zou voordoen of zou kunnen voortvloeien uit rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie, noch voor schade ontstaan of voortvloeiend uit onvolledigheid of onjuistheid van de inhoud van deze website. Het aanwenden van de informatie vindt aldus op eigen risico van de bezoeker plaats.

Ook treft GROUP SUERICKX geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig gebruik van de op de website weergegeven informatie dat als frauduleus, ongepast of in strijd met de openbare orde gezien dient te worden.

GROUP SUERICKX behoudt zich het recht voor om de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder verplichting in hoofde

van GROUP SUERICKX tot enige kennisgeving of opgave van reden en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Daarnaast aanvaardt GROUP SUERICKX geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien deze naar Belgisch recht als zware fout gekwalificeerd zouden worden, voor schade veroorzaakt door virussen of andere soortgelijke verstorende elementen zoals vb. bugs, Trojaanse paarden enz. Deze omstandigheden kunnen gekwalificeerd worden als overmacht, ondanks de inspanningen van GROUP SUERICKX tot het nemen van voldoende technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

GROUP SUERICKX garandeert niet dat de aan haar gezonden e-mails tijdig ontvangen en verwerkt worden. GROUP SUERICKX treft tevens geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de gebrekkige beveiliging van het mailverkeer langs bezoekerskant.

Een inlichting, sterkmaking, aanbeveling, bestelling of andere dienstverlening is slechts bindend in geval van schriftelijke bevestiging door GROUP SUERICKX.

Hyperlinks en verwijzingen

De website van BIWOOD (www. biwood.be) kan hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar sites of informatiebronnen die beheerd worden door derden. Deze links werden uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht.

Uit het vermelden van hyperlinks of het verwijzen naar derden op deze website kan geen associatie, partnership of enigerlei band afgeleid worden, noch enige goedkeuring of controle van de volledige inhoud van de website van deze derden.

In geen geval kan GROUP SUERICKX aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud weergegeven op de webpagina’s van derden, noch voor het door hen gehanteerde privacybeleid en dit ongeacht de aard, omvang, oorzaak en/of gevolgen van de geleden schade.

GROUP SUERICKX houdt zich ten allen tijde het recht voor de door derden aangeboden informatie te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer deze geacht worden in strijd te zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde of de overeengekomen voorwaarden.

Intellectuele Eigendomsrechten

Deze website en de informatie daarop, met inbegrip van teksten, lay-out, grafische presentatie, logo’s en fotomateriaal, genieten bescherming door het auteursrecht, het merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten behoren uitsluitend toe aan GROUP SUERICKX, dan wel aan derden indien de betrokken informatie of werken niet rechtstreeks afkomstig zijn van GROUP SUERICKX. Op de intellectuele eigendom toebehorende aan derden voor toepassingen of grafische elementen die via de website van BIWOOD consulteerbaar zijn, is dezelfde regeling mutatis mutandis van toepassing, behoudens afwijkende beperkingen. Het is dus raadzaam contact op te nemen met deze derden om de toepasselijke beperkingen na te gaan.

Het aanwenden van de informatie weergegeven op de website (www.biwood.be) is onderworpen aan Titel 5 van Boek XI van het Wetboek van Economisch recht en wordt enkel toegestaan voor persoonlijk gebruik, inclusief downloaden, reproduceren en kopiëren.

Gebruik van informatie op deze website, waaronder onder meer overname, doorgifte aan derden, publicatie, openbaarmaking, kopiëren, bewerken, doorlinken, reproductie of mededeling voor commerciële of aanverwante doeleinden is daarentegen niet toegelaten en dit ongeacht vorm en middel, tenzij na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GROUP SUERICKX.

Hetzelfde geldt voor wat betreft deep linking, dan wel het creëren van hyperlinks die verwijzen naar de website van GROUP SUERICKX. Inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten geeft aanleiding tot schadevergoeding van 15.000,00 euro per inbreuk en tot strafsancties zijnde een gevangenisstraf van één tot vijf jaar en/of een geldboete van 500,00 tot 100.000,00 euro.

Dit onverminderd het recht van GROUP SUERICKX tot het vorderen van compensatie voor haar werkelijk geleden schade indien deze het forfaitair bedrag te boven blijkt te gaan, alsmede het recht tot het treffen van overige maatregelen die noodzakelijk worden geacht om een einde te stellen aan de inbreuken op deze bepaling.

Verwerking van persoonsgegevens

Tijdens het bezoek aan de website kunnen onder meer volgende persoonsgegevens verwerkt worden door GROUP SUERICKX: naam, voornaam, telefoonnummer, mailadres, adres, IP-adres en locatiegegevens.

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor contactname bij het invullen van het contactformulier alsook voor het monitoren van uw bezoek aan de website van BIWOOD. De verwerking van de persoonsgegevens blijft steeds beperkt tot de beoogde doelstellingen en/of de draagwijdte van de door de bezoeker verleende toestemming. Uw persoonsgegevens worden in regel niet bekendgemaakt aan derden.

Alvorens tot de verwerking van persoonsgegevens wordt overgegaan, wordt de uitdrukkelijke toestemming van de bezoeker gevraagd (cfr. cookiebanner en/of opt-in). De bezoeker heeft te allen tijde het recht om diens toestemming terug in te trekken, te beperken, alsook om de verwijdering van diens persoonsgegevens te vragen.

Meer informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tijdens uw bezoek aan de website en uw rechten als betrokkene is terug te vinden in het privacybeleid en het cookiebeleid van BIWOOD.

Vertrouwelijkheid

GROUP SUERICKX erkent het belang van vertrouwelijkheid en verbindt zich er dan ook toe alle informatie die de bezoeker (uit eigen beweging) aan haar bezorgt, met inbegrip van persoonsgegevens of reacties betreffende de inhoud van de website, als vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens zoals opgenomen in de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ter vervanging van de Privacywet, alsmede Verordening (EU) 2016/679.

De bezoeker verklaart zich akkoord dat GROUP SUERICKX de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

Nietigheid van de bepalingen

In het geval een bepaling of gedeelte van deze disclaimer onuitvoerbaar of nietig verklaardt wordt, betreft dit een louter partiële nietigheid waarbij de geldigheid en de toepasbaarheid van de overige bepalingen niet wordt aangetast.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de rechtsverhoudingen tussen GROUP SUERICKX en de bezoeker is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ongeacht het toepasselijk recht aangeduid onder Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is uit verbintenissen uit overeenkomst (Rome I) of het Weens Koopverdrag.

In het geval van geschil zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout (Rechtbank van Eerste Aanleg) dan wel van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout (Ondernemingsrechtbank) exclusief bevoegd.